BioTox luminometric toxicity tests

-Small and light weight (185 x 110 x 75 mm, 700 g)

-Detection range: 4×10-12 ~ 1×10-6 M ATP

-Measurement time: 10 seconds/sample

-Data output: Relative Light Unit

-Data storage: 200 assay data

-LCD display

-RS 232c Interface

-External thermal printer (optional)

-Power supply: built-in rechargeable battery, AC adapter (optional)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *