Incubator, BOD, Compact, Model 205, 220/240 VAC

-Accuracy: ± 0.5 °C at 20 °C Temperature Uniformity

-Capacity: 59 B.O.D Bottles

-Dimensions (H x W x D): 965.2 x 469.9 x 482.6 mm

-Electrical specifications: 220 Vac, 50/60 Hz

-Manual languages: English

-Method number: 8043

-Quantity: 1 each

-Temperature range: 5 – 45 °C

-Weight: 86.2 kg Shipping Weight

-27.67 kg Net Weight

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *