BK SKY: Môi trường

Môi trường là lĩnh vực chủ yếu mà đơn vị hoạt động với các hoạt động như:

Quan trắc môi trường

Phân tích chất lượng nước

Phân tích chất lượng không khí

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đơn vị nhiều năm làm việc với các Sở ban ngành về lĩnh vực môi trường. Nên coi đây là một thế mạnh của công ty

Ngoài ra, đơn vị còn tham gia tập huấn, đào tạo cho cán bộ nhận thức về ISO, tham gia các khóa học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.